วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระสวดปาฏิโมกข์เพื่ออะไรค่ะ

เปิดอ่าน 32451 ครั้ง

พระลงสวดปาฏิโมกข์เพื่ออะไรค่ะ และต้องลงสวดวันอะไรค่ะ


การสวดปาฏิโมกข์ เป็นการทบทวนศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก ๑๕ วัน คือ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ในเดือนเต็ม หรือวันแรม ๑๔ ค่ำ ในเดือนขาด นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกข์ ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้ เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ การฟังปาฏิโมกข์เป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญ และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น


เคยไปฟังพระสวดปาฏิโมกข์ค่ะ ฟังไม่รู้เรื่องกันหรอก แต่เขาบอกว่าฟังแล้วได้บุญเยอะ จริงๆแล้วสมควรไหมที่ฆราวาสไปนั่งฟังและต้องขยับเนื้อตัวแก้เมื่อย อาจทำให้พระที่สวดสมาธิหลุดได้ และพระสงฆ์ที่ไปร่วมนั้น ฟังเข้าใจกันทุกคนไหมคะ


ทรงตรัสห้ามมิให้สวดปาฏิโมกข์โดยมีคฤหัสถ์ปนอยู่ในท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์ หมายความว่าไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ. เนื่องจากการฟังปาฏิโมกข์เป็นกิจสงฆ์ที่สำคัญ และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น แม้สามเณรก็เข้าร่วมไม่ได้ ในระหว่างที่กำลังสวดปาฏิโมกข์ หากมีผู้มิใช่ภิกษุเข้ามาในหัตถาสต้องเริ่มสวดปาฏิโมกข์ใหม่ เพราะเป็นสังฆกรรมวิบัติ ความจริงมีข้อห้ามอีกหลายข้อ แต่ไม่ได้ขอกล่าวในที่นี้ แต่ถ้าโยมนั่งฟังพระสวดปาฏิโมกข์แล้วเข้าใจความหมาย ก็นับว่าได้ทั้งบุญและอานิสงค์ เพราะการสวดปาฏิโมกข์จะเป็นภาษาบาลี หรือภาษามคธ พระสงฆ์ที่เข้าร่วมฟังปาฏิโมกข์จะรู้ได้เฉพาะตน หรือพระสงฆ์ที่มีเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปก็อาจฟังรู้เรื่อง ส่วนที่ว่าโยมนั่งขยับเนื้อตัวบิดไปบิดมาแก้เมื่อย ไม่เกี่ยวกับการทำให้สมาธิองค์สวดปาฏิโกมข์หลุดหรอกนะ


ผมเป็นเณร อยากสวดพระปาฎิโมกข์ จะผิดไมครับ


ทำไม่ถึงห้ามไม่ให้ภิษุเข้าร่วมปฎิโมก พระภิษุมีความผิดข้อใด เพราะเหตุใด


@ คุณชาญชัย เท่าที่ทราบคือสวดพระปาฏิโมกข์ ให้เฉพาะพระสงฆ์เข้า เพราะว่า ปาติโมกข์ที่ยกเอาพระวินัยขึ้นสวดนี้ เรียกว่า วินัยปาติโมกข์ ซึ่งก็คือ คัมภีร์รวมวินัยสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ เณรมีศีล แค่ 10 ข้อคะ ที่มาของการสวดพระปาฏิโมข์คะ ซึ่งในการเสด็จจำพรรษาที่พระเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนี้ พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่าสำนักอื่น ๆ มีการลงสวดอุโบสถกรรมกัน ขอให้พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้ลงสวด เพื่อความเลื่อมใสศรัทธาแห่งพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่ามีประโยชน์จึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ลงอุโบสถกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ หรือ ศีล ๒๒๗ ข้อ ในวันอุโบสถ วันพระจันทร์เพ็ญ และวันพระจันทร์ดับ คือวันพระข้างขึ้น ๑๕ ค่ำ และข้างแรม ๑๕ ค่ำ พระพุทธเจ้าได้ประทับเป็นประธานหมู่พระสงฆ์ แล้วก็ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ขึ้นด้วยพระองค์เองทุก ๑๕ วัน แปลว่า ทรงทำอุโบสถร่วมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วก็เรียกว่า ปาริสุทธิอุโบสถ คือ เป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงบริสุทธิ์ พระสงฆ์ก็บริสุทธิ์ จนถึงมีเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมามีเล่าไว้ในบาลีวินัย (วิ.จุลฺล. ๗/๒๘๓/๔๔๗-๘; ขุ.อุ. ๒๕/๑๕๐/๑๑๖.)ว่า พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงมา จึงถึงเวลา ๑ ยาม พระอานนท์ก็ไปกราบทูลเตือนว่า ยามหนึ่งแล้วพระมานั่งรออยู่นานแล้วขอให้พระองค์ท่านเสด็จลงทรงสวดพระปาติโมกข์เถิด พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลง ครั้นถึงยามที่ ๒ พระอานนท์ก็ไปกราบทูลเตือนอีก พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลง ครั้นถึงยามที่ ๓ พระอานนท์ก็ไปกราบทูลเตือนอีก พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลง แต่ว่าในยามที่ ๓ นี้ได้มีพระพุทธดำรัสว่า บริษัทไม่บริสุทธิ์ คือว่ามีพระทุศีลมาปนอยู่ด้วย พระโมคคัลลานะจึงได้เที่ยวตรวจดู เมื่อไปพบภิกษุที่ทุศีลก็บอกให้ออกไปจากที่ประชุม ผู้นั้นก็ไม่ยอมออกไป ต้องฉุดแขนออกไป แต่ก็สว่างเสียแล้ว พ้นเวลาที่จะทำอุโบสถ ก็เป็นอันว่าในอุโบสถนั้นไม่ได้ทำ พระพุทธเจ้าจึงทรงปรารภเรื่องนี้(วิ.จุลฺล.๗/๒๙๒/๔๖๖) ตรัสให้พระสงฆ์ยกเอาพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นไว้มาสวดเป็นปาติโมกข์แทน และให้พระสงฆ์สวดกันเอง พระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาทำอุโบสถร่วมด้วยอีกต่อไป เพราะฉะนั้น จึงมีการยกเอาวินัยขึ้นสวดเป็นปาติโมกข์ทุก ๆ ๑๕ วัน สืบต่อมาจนบัดนี้ ปาติโมกข์ที่ยกเอาพระวินัยขึ้นสวดนี้ เรียกว่า วินัยปาติโมกข์ ซึ่งก็คือ คัมภีร์รวมวินัยสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ ซึ่งต้องสวดทบทวนในที่ประชุมสงฆ์หรือการลงอุโบสถทุกกึ่งเดือนในวันพระ http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C


พระรับเงินมาแล้ว ทิ้งไปเอง ไม่ได้ทิ้งท่ามกลางสงฆ์ เพราะไม่มีสงฆ์ที่ไหนให้ทิ้ง เขารับเงินกันหมด มีเราไม่รับอยู่คนเดียว ทีนี้จะให้ทำยังไง จะปลงอาบัติตกไหม ถ้าไม่ตกแล้วต้องทำอย่างไรเพราะไม่มีอะไรให้สละแล้ว กลุ้มใจในปัญหานี้มาก ทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากอาบัตินี้ได้ ขอความกรุณา ช่วยค้นหาคำตอบให้ทีนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง สาธุ


การสวดปาฎิโมดข์นั่นคือการทบทวนศีล227ข้อเพื่อให้ศีลบริสุท


ก่อนอ่านข้าความนี้ ปล่อยจิตไห้เป็น กลาง ไม่เอียงเอนไปทางใดก่อนนะครับ หากภาษาเป็นสิ่งที่ทำไห้เรานั้นเข้าใจตรงกันเท่านั้น ทำไมไม่สวดในภาษาที่เราต่างก็เข้าใจละครับ ไม่ติดในอดัตดังพระพุทธองค์บอกครั้งในพุทธกาล เเล้วไม่เป็นทุกข์ในอนาคตล่วงหน้า อยู่กับปัจจุบัน หากทว่าตอนนี้ผ่านมา2562ปีเเล้ว หากการฟังนั้นเกิดประโยชน์เเม้นไม่เข้าใจ ทว่าสิ่งที่พุทธองค์ตั้งศีลไห้ภิกษุ สามเณร นั้นเป็น กุศโลบายอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธองค์เห็นว่าดีเเล้ว เหมาะสุดเเล้ว จึงประทานไห้ ผู้ใดคิดเห็นเหมือนกัน วอน ถามผู้รู้ไห้บ้างนะครับ ขอบคุณครับ


สวดปฏิโมกข์พระที่อยู่ฟังหากอาบัติสังฆาฎิเสธจะหลุดจากอาบัติไหมครับ


ฟังสวดปาฏิโมกข์ เป็นการแสดงความสามัคคีของหมู่คณะ ไม่เจ็บป่วยต้องไปประชุม เป็นทารทบทวนศีล ๒๒๗ ข้อว่า เคยผิดพลาดลวงศีลข้อใด จบฟังสวด ค่อยแจ้งก็ได้ ส่วนการออกอาบัติ ก็ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสำหรับอาบัตินั้น ๆ อาบัติเบา ปาจิตตีย์ และเสบิยะต่าง ๆ สารภาพผิดต่อพระภิกษุรูปอื่น ก็จบ นิสสัคคีย์ปาจิตตย์ ต้องสละสิ่งที่ทำให้เป้นอาบัติก่อน ค่อยสารภาพผิดเพื่อออกจากอาบัติ สังฆาทิเสส มีอยู่กรรม ๖ ราตรี ค่อยมิสิทธ์ิขอระงับอาบัติ ถ้าปกปิดไง้ เพิ่มวันอยู่กรรมตามจะนวนวันที่ปิด ส่วนอาบัติปาราชิก ไม่ต้องทำอะไร เพราะไม่มีวิธีแก้ ต้องสึกออกไป เคยยิน ฟัง มาแบบนี้ครับ ผิดถูกอย่างไร ขออภัย........ตาขุนขี้โม้


พระไม่ลงอุโบสถอาบัติไหม


ในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดปาฏิโมกข์​อยู่​ มีพระบางรูปเดินออกจากอุ​โบสถ์​ได้ไหม


ในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดปาฏิโมกข์​อยู่​ มีพระบางรูปเดินออกจากอุ​โบสถ์​ได้ไหม


ในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดปาฏิโมกข์​อยู่​ มีพระบางรูปเดินออกจากอุ​โบสถ์​ได้ไหม

ตอบกระทู้