วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ชินกาลมาลีปกรณ์ฉบับคำกลอนตอน...ประเทศอินเดีย...(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

เปิดอ่าน 1129 ครั้ง

ตอนที่๑...เรื่อง เมืองสำคัญที่ปรากฏใน ชินกาลมาลีปกรณ์ พระภิกษุล้านนาท่านสร้างชื่อ อันเลื่องลือบอกเล่าชาวสยาม รจนาชินกาลมาลีปกรณ์งดงาม กาลก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พิสดารอย่างไร ว่าด้วยพุทธกิจเขียนไว้โลกได้รู้ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ.ที่ไหน จาก อินเดีย ศรีลังกา พม่ามาสู่ไทย บอกเวลา สถานที่ไว้ ชัดเจน สู่เส้นทางสำคัญเมืองล้านนา มีหลายเมืองมาให้มองเห็น เชียงแสน เชียงราย เปิดประเด็น ลำพูน แพร่ น่าน เช่น น่าสนใจ ๑. ประเทศอินเดีย นครราชคฤห์ อินเดียแคว้นมคธสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารครองเมืองผู้เลื่อมใส ราชคฤห์เมืองหลวงระบือไกล เกี่ยวข้องพุทธศาสนามากกว่าใครจงจดจำ พระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ปรากฏ สถานที่กำหนดมีให้เห็นอย่างเช่นถ้ำ สุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม ถ้ำสัตตบรรณที่ทำสังคายนา(ครั้งแรก) ยังมีพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ สิ่งควรพูดเวฬุวันวัดแรกของศาสนา แต่สมัยพระเจ้าอชาตศัตรูไม่นำพา เปลี่ยนราชคฤห์เกือบเป็นป่าชาวพุทธแสวงบุญ พุทธองค์ทรงเสด็จคืนเดียว ๓๐๐ โยชน์ แล้วทรงโปรดบรรพชาเพื่อเกื้อหนุน ศึกษาพระศาสนาเพื่อค้ำจุน สะสมบุญด้วยใจที่ศรัทธา บรรพชาฝั่งริมน้ำอโมมานที ที่สวนมะม่วงนุปิยอัมพวันเจ็ดวันพอดีว่า ชินกาลมาลีปกรณ์เขียนเล่าความโปรดตามา ข้ามอสังคคงคาในวันเดียว ผ่านเมืองทั้งสามมีดังนี้ กบิลพัสด์ เวสาลีที่ข้องเกี่ยว ตามด้วยสาวัตถีเมืองนี้เชียว ๓ooโยชน์เสด็จคืนเดียวบรรพชา

ตอบกระทู้