วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

โครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

เปิดอ่าน 1112 ครั้ง

โครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ จากบทสัมภาษณ์อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธผู้ ประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องมาจากเมื่อพ.ศ.๒๕๕๖สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง เสด็จที่โรงเรียนหัวแม่คำได้มีกระแสรับสั่งกับผู้บริหาร๘โรงเรียนเรื่องดูแลสุขภาพสามเณรนักเรียนและอาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธท่านว่าได้รับความรู้จากโรงพยาบาลสวนดอกว่าจากผลการตรวจเลือดสามเณรนักเรียนถึง๘o เปอร์เซ็นต์อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น สวทช.โดยไบโอเทคและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จึงได้ร่วมกันดำเนินงานตามแนวคิด๔อ.คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และอากาศ และหลังจากได้ดำเนินงานเป็นเวลา๑๘เดือนกับโรงเรียนปริยัติธรรม๘โรงพบว่าสามเณรทุกรูปชอบออกกำลังกายและสุขภาพดีขึ้น ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปมีสุขภาพดีสุขอนามัยดีทั้งเรื่องอาหารและน้ำจากวิธีการให้ความรู้กับครูที่เป็นแกนนำในเรื่องทำอาหาร ให้ความรู้กับแม่ครัวที่เป็นชาวบ้านที่มาทำเป็นจิตอาสาให้ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย และอบรมเรื่องโยคะ พระองค์ท่านยังรับสั่งว่าเด็กที่เป็นวัยรุ่นต้องออกกำลังกายที่ต้องมีการกระแทกให้มีกล้ามเนื้อจึงมีเครื่องออกกำลังกายที่ตั้งไว้ในที่รโหฐานมิดชิดเพื่อให้นักเรียนสามเณรได้ออกกำลังกาย ผลปรากฏว่า สามเณรชอบออกกำลังกายกันมาก ส่วนเรื่องอารมณ์ว่าด้วยเรื่องสวดมนต์ นั่งสมาธิและมีการจัดค่ายธรรมะในโรงเรียนปริยัติธรรมให้เป็นระบบ สำหรับเรื่อง อากาศทางมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกได้ช่วยตรวจและปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะเริ่มจากโรงเรียนนำร่อง๘โรงก่อนเพื่อเป็นต้นแบบ โดยเริ่มจาก จังหวัด เชียงราย น่าน แพร่ และลำปาง แล้วค่อยทำจากต่อเนื่องสืบต่อไปในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีก๕๒โรงในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ๕รอบ๖oพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับโครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดย สวทช.โดยไบโอเทคและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้การสนับสนุน โดยจัดแสดงนิทรรศการและมีการเสวนา๔มิติในกิจกรรม๔อ.คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย รวมถึง อากาศที่ถ่ายเทอย่างเหมาะสมกับอยู่อาศัย เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานในระยะเวลา๑๘เดือนโดยนิทรรศการจัดแสดง ณ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเพื่อความสะดวกกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม๘ โรงในการเดินทางและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดูงานนิทรรศการตังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กระต่ายใต้เงาจันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

ตอบกระทู้