วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

สิบปี;ศรัทธาที่แน่วแน่ของชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย(สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

เปิดอ่าน 1602 ครั้ง

สิบปี;ศรัทธาที่แน่วแน่ของชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ ........... การสวดมนต์คืออะไร การสวดมนต์คือ กิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เป็นประเพณีที่ดีงามประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาลในหมู่พระสงฆ์เมื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงธรรมเทศนาต่อพุทธบริษัททั้งหลายแล้วต่างพากันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แบ่งเป็น๒เวลาคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมและตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเพื่อชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปทั้งนี้เพื่อสู่มรรคผลพระนิพพาน ในการสวดมนต์นั้นต้องประกอบด้วยความดีพร้อมองค์ประกอบ๓ประการคือ ทางกายที่สงบเรียบร้อยสำรวม ทางวาจาคือการกล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และทางใจคือการมีใจเคารพนบน้อมศรัทธาเลื่อมใสต่อพระธรรมคำสอนอันมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การสวดมนต์ถือได้ว่าเป็นการฝึกจิตที่ดีประการหนึ่ง เพราะการที่เราสวดมนต์ซ้ำบทใดบทหนึ่งจะช่วยควบคุมจิตใจให้สงบลงทำให้เรามีสมาธิ มีจิตใจสงบ ร่มเย็น ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ผู้สวดมนต์ต้องกระทำด้วยความศรัทธา เลื่อมใส และสม่ำเสมอให้เป็นปกติในชีวิตประจำวัน การสวดมนต์เป็นเครื่องมือของการทำให้เรามีสมาธิทั้งนี้ เราต้องสวดเสียงดัง พอสมควรเพื่อให้หูได้ยินเสียงตนเอง จิตใจจดจ่อกับบทสวดมนต์ ใจอยู่กับเสียงสวดมนต์จนเกิดสมาธิและควรเข้าใจความหมายในบทสวดมนต์นั้นๆเพราะบทสวดมนต์ล้วนเพื่อยกระดับ ความศรัทธา ด้านจิตใจให้ดีงาม บริสุทธิ์ สำหรับการสวดมนต์มีทั้ง การสวดมนต์ด้วยตนเอง ฟังผู้อื่นสวดมนต์ และสวดมนต์เพื่อผู้อื่น การสวดมนต์ด้วยตัวเอง ควรหาสถานที่เงียบสงบใช้เวลาประมาณ๒o-๓oนาที และควรสวดมนต์ในตอนเช้าตื่นนอนหรือก่อนนอนจะทำให้เรามีสมาธิและเกิดปัญญาเกิดประโยชน์ต่อจิตตน การฟังผู้อื่นสวดมนต์ เช่นพระสงฆ์ เสียงที่นุ่ม ทุ้ม กังวานจะทำให้เราเกิดศรัทธา มีความสุขจะเกิดพลังคลื่นที่เยียวยารักษาผู้ป่วยให้มีจิตใจผ่อนคลาย จากความเครียด การสวดมนต์ให้ผู้อื่น จะเกิดคลื่นพลังบวกเพราะเกิดจากจิตใจที่ดีงามจากความปรารถนาดี หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วควรใช้เวลาการนั่งสมาธิครั้งแรกควรทำประมาณ๕-๑oนาที แต่เวลาที่เหมาะสม ควรนั่งสมาธิ ประมาณ ๑๕ นาที โดยวิธีการนั่งสมาธิให้ได้ผลต้องทำที่ถูกกับจริตตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาใช้ “พุทธ” เมื่อหายใจเข้า บริกรรมว่า “โธ” เมื่อหายใจออก หรือจะใช้จังหวะการนับหรือการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ ทั้งนี้จิตใจต้องนิ่ง สะอาด และสงบ เมื่อทำได้ค่อยๆเพิ่มเวลาในการนั่งสมาธิ เป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้ หลังจากสวดมนต์ทำสมาธิแล้วควรแผ่เมตตาเพราะบทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งแผ่เมตตาให้ศัตรู เท่ากับสร้างจิตให้มีเมตตาทำให้จิตใจอ่อนโยน รู้จักให้อภัย สร้างกุศลในทางที่ดี อานิสงส์และคุณประโยชน์ของการสวดมนต์ ๑.เชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระธรรมคำสอนและคุณความดีของพระสงฆ์สาวกขณะสวดมนต์ ๒.ทำให้จิตใจสงบ ปราศจาก รัก โลภ โกรธ หลง เพราะขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลส ๓. มีจิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทนเพราะขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด และต้องใช้ความอดทนเอาชนะการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ๔.มีปัญญารู้แจ้งเห็นสัจธรรมในชีวิต ๕.สั่งสมบุญบารมี หลับสบายไม่ฝันร้าย ๖.มีจิตใจอ่อนโยนเมตตาเพราะการแผ่เมตตาหลังจากการสวดมนต์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะทำให้ความโกรธเบาบางลง ๗.เป็นสิริมงคลให้กับตนเองเพราะการสวดมนต์เป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา ใจ ๘.เทวดารักษาคุ้มครอง ๙.ทำให้เกิดปัญญาเพราะถ้าสวดมนต์พร้อมบทสวดและคำแปลจะทำให้รู้เข้าถึงความหมายในบทสวดนั้น ๑o. การสวดมนต์ทำให้ผู้สวดมีความสงบ สุขที่ใจ ส่งผลให้เป็นคนมีหน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร ๑๑.ทำให้ครอบครัวและคนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างสุขสงบ ๑๒.เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่งเพราะการสวดมนต์มีการยกมือ พนมมือหรือ การก้มกราบ รวมทั้งการเปล่งเสียงสวดมนต์ยังทำให้ปอดขยาย ระบบทางเดินหายใจดี สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ๑๓.การสวดมนต์เป็นหมู่คณะต้องมีความพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมการสวดมนต์เท่ากับเป็นการสร้างระเบียบวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ ๑๔.ประโยชน์ของการสวดมนต์ยังทำให้อัตราของการหายใจลดลง ร่างกายใช้ออกซิเจนพร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ทำให้เป็นผลดีต่อปอดและเมื่ออัตราการเต้นหัวใจลดลงเป็นผลดีกับหัวใจ ประวัติชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๖โดยพระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโล เกิดขึ้นเนื่องจากท่านได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชาวพุทธในสิงคโปร์มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระศาสนาได้มีกิจกรรมสวดมนต์โดยมีชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ชาวสิงคโปร์ ชาวพุทธเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้นโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้น เมื่อพระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโลเดินทางกลับวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์มีความตั้งใจที่ก่อตั้งชมรมสวดมนต์เพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าและที่วัดเองก็มีการสอนกรรมฐานอยู่แล้ว จึงได้ปรึกษาที่จะก่อตั้งชมรมสวดมนต์วันเสาร์กับบุคคล ๕ ท่าน แล้วจัดทำสปอร์ตโฆษณา ป้ายโปสเตอร์ ออกรายการวิทยุชักชวนผู้สนใจมาร่วมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ใช้เวลา ๔ เดือน จึงเริ่มกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๒ คน ซึ่งผู้สนใจส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมมิใช่กลุ่มญาติโยมที่มาทำบุญวัดพระแก้ว ภายหลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมาเป็นกลุ่มศรัทธาวัดพระแก้ว เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ผลงานการวิจัยของการทำวัตร-สวดมนต์ของวัดพระแก้ว จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบการทำวัตร-สวดมนต์ของชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยดร.ฤทธิชัย แกมนาคและพระครูวิมลศิลปกิจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากการสุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์จำนวน ๑๒o คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้เข้าร่วมการทำวัตร-สวดมนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง ๓๖ – ๔๕ ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า๕ครั้ง โดยมีผู้แนะนำหรือชักชวนกันมาเป็นแบบครอบครัว ๑-๒ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมทำวัตรสวดมนต์ส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาในพระศาสนาและสวดมนต์อยู่แล้วเพราะทำให้จิตใจสงบ ที่เลือกทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้วเพราะครอบครัวผูกพันกับวัด รวมทั้งวัดอยู่ใกล้บ้านอีกด้วย ส่วนด้านอาคารสถานที่ ศาสนพิธี วิธีการสอนรวมถึงทัศนคติและอานิสงส์ของการสวดมนต์ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมาก ผลที่คิดว่าจะได้รับจากการทำวัดสวดมนต์ส่วนใหญ่พบว่าทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ด้านข้อเสนอแนะ อยากมีสถานที่กว้างขวางกว่านี้ เพื่อบรรจุคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระศาสนาจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการและอยากให้กำหนดการสวดมนต์เพิ่มขึ้นประมาณ ๒-๓ ครั้ง ต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมให้เยอะกว่านี้ ไม่ต้องใช้ภาษาบาลี และกิจกรรมการเล่านิทานธรรมบทบางครั้งยากเกินไป จากงานวิจัยเรื่องความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจากใบอธิษฐานจิตมงคลชีวิต เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญกับวัดพระแก้ว จำนวน๓๖๑ คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง๒๑-๓๕ ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี จากใบอธิษฐานจิตมงคลชีวิตพบว่าความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจะคาดหวังให้สมหวังในรัก รองลงมา เป็นเรื่องให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีคู่ครองและมิตรที่ดี สมปรารถนาทุกประการ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เดินทางปลอดภัย ฉลาดเรียงเก่ง ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้สอบได้ ขอให้ถูกหวย ขอให้ลูกหลานเป็นคนดี ขอให้ปลดหนี้ได้ ส่วนที่ตอบเป็นอันดับสุดท้ายคือการขอให้ประเทศไทยมีความสุข สังเกตได้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องความคาดหวังให้ตัวเองมีความสุขก่อนเป็นอันแรก ก่อนที่จะคิดถึงคนรอบข้าง จากงานวิจัยเรื่องความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจากใบอธิษฐานจิต ปี พ.ศ.๒๕๕o ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญกับวัดพระแก้ว จำนวน ๔๐๐คนผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี สถานะสมรส มีอาชีพรับจ้าง มีการศึกษาระดับปวส.,อนุปริญญา จากใบอธิษฐานจิตมงคลชีวิตพบว่าความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนจะคาดหวังขอให้สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ รองลงมาเป็นเรื่องขอให้มีความสุข สมหวัง มีทรัพย์สินเงินทอง สมหวังในหน้าที่การงาน สมหวังในความรัก ขอให้ครอบครัวมีความสุข มีปัญญาฉลาดหลักแหลม โดยพบว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องการทำบุญมากกว่าเพศชายและคาดหวังในเรื่องของตนเองมากกว่าผู้อื่น และจากผลงานวิจัยเรื่อง เจตคติการสวดมนต์ของพุทธศาสนิกชนในสังคมปัจจุบัน; กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชน วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๑๒ คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง ๔๖ – ๕๕ ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ รับจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ๕ ครั้ง โดยได้รับข้อมูลข่าวสารการทำวัตร-สวดมนต์จากการมีผู้แนะนำ/ชักชวน จำนวนบุคคลในครอบครัวที่เข้าร่วมทำวัตร-สวดมนต์ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละ ๑ คน พุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้วส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในระดับสูงสุดได้แก่การสวดมนต์คือ การพรรณนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและการสวดมนต์เป็นการเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้านผลสัมฤทธิ์ของการสวดมนต์ที่มีต่อการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยรวมเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการสวดมนต์ที่มีต่อการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนอยู่ระดับเห็นด้วยมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุดในระดับสูงสุดได้แก่ทำให้เข้าใจถึงการสวดมนต์การพรรณนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและมีความศรัทธาในการเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังการสวดมนต์มากยิ่งขึ้นและพุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้วมีทัศนคติเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พุทธศาสนิกชนมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และถ้าหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวัดอื่นที่นอกเหนือจากวัดพระแก้ว พุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้วส่วนใหญ่พร้อมจะเข้าร่วมด้วยความยินดีและตั้งใจจะนำหลักธรรมที่ได้รับจากทำวัตรสวดมนต์ ไปเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ต่อไปอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพุทธศาสนิกชน ที่มาสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว โดยรวม มีดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรรมสวดมนต์ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า การทำวัตรสวดมนต์ ทำให้สวดมนต์ได้และเข้าใจบทสวดมนต์ รองลงมาการสวดมนต์เป็นการรักษาพุทธศาสนา ทำให้เกิดความสงบร่มเย็น จิตใจมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีสติ มีมนุษย์สัมพันธ์รู้จักให้อภัยกัน ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข เกิดความสามัคคี เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นว่าสวรรค์มีจริงและการสวดมนต์สามารถช่วยไล่ผี ได้ ส่วนข้อเสนอแนะ อยากให้ทุกวัดจัดกิจกรรมแบบนี้ และอยากให้มีการสวดมนต์แบบนี้ตลอดไป สรุป การสวดมนต์เป็นการรำลึกถึงพระธรรมคำสอนคุณความดีของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกถ้าเราสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิใช้สติพิจารณาจนเกิดความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ต่อหลักพระธรรมคำสอนประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์คือการสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะโอกาสที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั้นมีโอกาส๕ ประการด้วยกันคือ การฟังธรรม เมื่อแสดงธรรม เมือสาธยายธรรมคือการสวดมนต์ เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมในขณะนั้นและสุดท้ายคือ การเจริญวิปัสสนาญาณ นอกจากนี้ การสวดมนต์ยังเป็นการบ่มเพาะสั่งสมกุศลเข้าดวงจิต จะทำให้มีสมาธิ สุขภาพกาย สุขภาพใจเป็นสุขและยังสามารถรักษาโรคได้ เห็นได้จากผลการวิจัยของกรมแพทย์แผนไทยพบว่าการสวดมนต์ช่วยบำบัดโรคได้หลังพบว่าการสวดมนต์ร่วมกับการทำสมาธิ๖ปี ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานลดระดับน้ำตาล ความดันโลหิต เครียด นอนไม่หลับ ปวดหัว ไมแกรน และจากการทดลองของ น.พ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ ผู้ทำโครงการหัวใจใหม่ ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงราย ระบุว่างานวิจัยแบ่งเป็นกลุ่มคือกลุ่มควบคุมทดลองกับกลุ่มปกติจำนวน ๓๙๓ คน กลุ่มผู้ป่วยปกติธรรมกับกลุ่มที่สอดแทรกวิธีการรักษาโดยการนำบทสวดมนต์ทั้งมีผู้สวดให้หรือให้สวดเองพบว่ากลุ่มที่มีการสวดมนต์อาการโรคหัวใจดีขึ้นเพื่อเทียบกับผู้ป่วยประเภทเดียวกันที่ได้รับการรักษาแต่ยาเท่านั้น .


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้วเชียงราย

ตอบกระทู้