วัดพระแก้ว เชียงราย

บทความสาระน่ารู้

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

เปิดอ่าน 4369 ครั้ง

                                                        พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ 

เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พ.ศ. ๒๔๙๓ – พ.ศ. ๒๕๒๙

นามเดิม คำสุข ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวงศ์ นามฉายา ทานวํโส เกิดที่บ้านศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ประถมบริบูรณ์ในสมัยนั้น) บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง เชียงราย อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖  เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษา อยู่ ณ วัดศรีบุญเรือง จนกระทั่งวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์” และในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

 

นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการปกครองดูแลวัดในฐานะเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้พัฒนาวัดในหลายๆด้าน  สร้างสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพิ่มเติม ทั้งยังบูรณะซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับคืนดีงามสง่า วัดพระแก้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากจนได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ นอกจากนี้ท่านยังดูแลวัดอื่นๆและอำนวยประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับชุมชนอีกด้วย อาทิการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุดอยตุง วัดดอยงำเมือง วัดดอยทอง หาทุนทรัพย์สร้างตึกคนไข้ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สร้างสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย สร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทั้งยังหาทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดพระแก้ว การก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย และจัดตั้งมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์

 

 พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรล้านนา สามารถแต่งวรรณกรรมพื้นบ้านได้อย่างดี และเป็นพระธรรมกถึกที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะเทศนาพระเวสสันดร กัณฑ์มหาราชและนครกัณฑ์

 

ท่านอาพาธและมรณะ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วยโรคหัวใจและโรคปอดเรื้อรัง รวมอายุได้ ๗๖ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กลองมโหระทึก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตักบาตรเทโว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตาลปัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตำนานพระแก้วมรกต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ทศชาติชาดก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ปี๋เปิ้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เป็งปุ๊ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจดีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจ้าทันใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประวัติพญามังราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระหยกเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระอุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หอพระหยก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โฮงหลวงแสงแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553