วัดพระแก้ว เชียงราย

บทความสาระน่ารู้

พระธรรมราชานุวัตร

เปิดอ่าน 7038 ครั้ง

                                                                                                               พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

พระธรรมราชานุวัตร

เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เชียงราย และเจ้าคณะภาค ๖  

ชื่อเดิม                     :  สุทัศน์ นามสกุล หลักแน่น เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘

    ณ บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โยมบิดามารดา       :  นายหลาน - นางคำ หลักแน่น
บรรพชา                 :  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ณ วัดสันมะเค็ด โดยมีพระครูยติวัตรวิมล (บุญ

    เป็ง มหาวณฺโณ) วัดหนองเป็ด อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นพระอุปัชฌาย์

สังกัดวัด                 :  • พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๔     วัดสันมะเค็ด อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

   • พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๑     วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

   • พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๒๑     วัดเบญจมบพิตร กทม.

   • พ.ศ. ๒๕๒๑ – ปัจจุบัน   วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

อุปสมบท                :  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดพระแก้ว โดยมี ท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์

วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

 การศึกษา               :  • ป.ธ. ๖ สำนักวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

   • พ.ศ. ๒๕๓๗  ค.บ.(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   • พ.ศ. ๒๕๔๕ ค.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   • พ.ศ. ๒๕๔๓ พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์          :  • เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๙) รวม ๗ ปีในพระธรรมกิตติ

 โสภณ (สุวรรณ สุวณณโชโต ป.ธ.๗) ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นพระพุทธิวงศมุนี

     และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

   • รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พ.ศ. ๒๕๒๑ -๒๕๒๙) รวม ๙ ปี

  • รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๙) รวม ๗ ปี

   • เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๑) รวม ๑๒ ปี

   • รองเจ้าคณะภาค ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๙) รวม ๘ ปี ในพระธรรมวโรดม

     (บุญมา คุณสมปัณโณ ป.ธ. ๙)

  • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ (๒๗ ม.ค. – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๐)

  • เจ้าคณะภาค ๖    ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สมณศักดิ์                : • พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ในพระพุทธิวงศ์มุนี

  • พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับพระราชทาน  เป็น  พระอุดมปัญญาภรณ์

  • พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับพระราชทาน  เป็น  พระราชรัตนากร

  • พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้รับพระราชทาน   เป็น  พระเทพรัตนมุนี

  • พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับพระราชทาน  เป็น   พระธรรมราชานุวัตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กลองมโหระทึก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตักบาตรเทโว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตาลปัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตำนานพระแก้วมรกต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ทศชาติชาดก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ปี๋เปิ้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เป็งปุ๊ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจดีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจ้าทันใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประวัติพญามังราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระหยกเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระอุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หอพระหยก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โฮงหลวงแสงแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553