วัดพระแก้ว เชียงราย

บทความสาระน่ารู้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

เปิดอ่าน 2511 ครั้ง

        พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

 

พระอารามหลวง มี ๓ แห่ง คือ

๑. วัดพระแก้ว      ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๑๕๒๑

๒. วัดเจ็ดยอด       ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

๓. วัดพระสิงห์     ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

 

วัดที่เป็นสิริมงคลประจำทิศของเมืองเชียงราย

๑. วัดเชตวัน (พระนอน)                      เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศบูรพา (ตะวันออก)

๒. วัดเชียงยืน (สันโค้งหลวง)             เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศทักษิณ (ใต้)

๓. วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)                                เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศปัจจิม (ตะวันตก)

๔. วัดศรีบุญเรือง                                  เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศอุดร (เหนือ)

 

วัดที่เป็นมงคลนาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณของเมืองเชียงราย

๑.     วัดพระธาตุดอยจอมทอง                      ๒.  วัดดอยงำเมือง

๓.    วัดพระแก้ว                                            ๔.  วัดพระสิงห์

๕.  วัดกลางเวียง                                            ๖.  วัดมิ่งเมือง

๗.    วัดมุงเมือง                                              ๘.  วัดศรีเกิด

๙.     วัดศรีบุญเรือง

 

เขตกำแพงเมืองโบราณของเชียงราย

  • ทิศตะวันออก (บูรพา)           ประตูยางเสิ้ง (กำแพงเมืองปัจจุบัน)
  • ทิศใต้ (ทักษิณ)                       ถนนบรรพปราการ (กำแพงเก่า)
  • ทิศตะวันตก (ปัจจิม)             ประตูเชียงใหม่
  • ทิศเหนือ (อุดร)                      ถนนสิงหไคล

 

พระธาตุ ๙ จอม ในจังหวัดเชียงราย

๑.  พระธาตุดอยจอมทอง             ต.เวียง                     อ.เมืองเชียงราย

๒.  พระธาตุจอมกิตติ                   ต.เวียง                     อ.เชียงแสน

๓.  พระธาตุจอมจันทร์                 ต.สันทราย             อ.แม่จัน

๔.  พระธาตุจอมสัก                      ต.บ้านดู่                  อ.เมืองเชียงราย

๕.  พระธาตุดอยจอมแว่               ต.เมืองพาน            อ.พาน

๖.  พระธาตุจอมหมอกแก้ว          ต.จอมหมอกแก้ว  อ.แม่ลาว

๗.  พระธาตุจอมแจ้ง                     ต.แม่สรวย              อ.แม่สรวย

๘.  พระธาตุจอมจ้อ                       ต.เวียง                     อ.เทิง

๙.  พระธาตุจอมผ่อ                       ต.เวียง                     อ.เวียงป่าเป้า 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดในเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กลองมโหระทึก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตักบาตรเทโว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตาลปัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตำนานพระแก้วมรกต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ทศชาติชาดก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ปี๋เปิ้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เป็งปุ๊ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจดีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระเจ้าทันใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระประวัติพญามังราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระหยกเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

พระอุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วัดพระแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หอพระหยก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โฮงหลวงแสงแก้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553